Home  Rezerwuj z nami Terminy i warunki

Bravofly - Warunki Kontraktu oraz Polityka Prywatności

Witamy na Bravofly.pl, usługa BravoNext SA ("BravoNext") , która daje ci dostęp do informacji o podróżach, lotach i innych ofertach turystycznych, a także możliwość porównywania cen oraz dokonywania rezerwacji biletów lotniczych.  BravoNext SA jest szwajcarską spółką (nr.: CHE -115.704.228), z siedzibą w Chiasso 6830 przy Vicolo de' Calvi, 2, Szwajcaria.

Na mocy tej samej umowy usługi przetwarzania płatności kartą kredytową za towary i/lub usługi zakupione na niniejszej stronie internetowej świadczone są przez firmę macierzystą firmy BravoNext – lastminute.com NV (podmiot holenderski, numer firmy: 34267347) – w imieniu BravoNext.

BravoNext informuje, że wraz z produktami podróży ofercie mogą podlegać produkty ubezpieczeniowe Europ Assistance S.A. (prowadzące działalność pod nazwą Europ Assistance S.A. Irish Branch) (EAIB), w ramach ubezpieczeń podróży. BravoNext współpracuje z powyższą agencją ubezpieczeń w roli zawierającego polisę na rzecz osób trzecich, pobierając związane z tym opłaty. EAIB ponosi odpowiedzialność za błędy, zaniedbania lub podanie nieprawdziwych informacji w związku  rolą pośrednika.
 

Prosimy o zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień regulaminu ("T&C"), któremu podlega usługa ( „Usługa” ), jaką BravoNext udostępnia na URLwww.bravofly.pl ( "Strona"). BravoNext rezerwuje sobie prawo do zmiany  T&C bez uprzedzenia, jeśli są one dyktowane zmianami zachodzącymi na rynku, zmianami w ramach prawnych i regulacyjnych, lub zmianami w czynniku ryzyka dotyczącego  prowizji BravoNext dotyczącej Usługi świadczonej za pośrednictwem Strony. Aktualna wersja T&C będzie zawsze dostępna na stronie http://www.bravofly.com/content/en/generalconditions.html. Aby w pełni korzystać z Usługi, być na bieżąco informowanym na temat podróży, lotów (zarówno tradycyjnych jak i low cost), a także aby móc korzystać z naszej wyszukiwarki i porównywarki cen, czy rezerwować i kupować bilety, należy się zarejestrować podając dane osobowe (kompletne i prawdziwe).

Należy pamiętać, że również  korzystanie ze swobodnie dostępnych funkcji Strony oznacza zaakceptowanie obowiązujących T&C.  
 

Terminy i Warunki Usługi BravoNext

1. Rejestracja

Aby się zarejestrować na Stronie, użytkownik („Użytkownik”) musi dokonać procedury rejestracji dostępnej na Stronie oraz otrzymać dane identyfikacyjne.

W tym celu, Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że wszystkie dane osobowe podane w chwili rejestracji są aktualne, kompletne, prawdziwe i prawidłowe. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania BravoNext o każdej zaistniałej zmianie. Użytkownik autoryzuje BravoNext do weryfikacji prawdziwości i poprawności danych podanych przy rejestracji (jak i wszelkich innych podanych informacji), i zobowiązuje się do wspólpracy przy przeprowadzaniu ich weryfikacji.

Po zakończeniu procesu rejestracji, Użytkownik otrzyma dane logowania, zawierające kod identyfikacji użytkownika ("ID Użytkownika") i tajne hasło ("Password"), za których przechowywanie i użycie Użytkownik będzie ponosić odpowiedzialność.

Jeśli Użytkownik dowie się o jakimkolwiek bezprawnym korzystaniu ze swoich danych dostępu i/lub jakimokolwiek zaniedbaniu tajności ich przechowywania,  zobowiązuje się niezwłocznie poinformować BravoNext o nadużyciu, na adres abuse@bravofly.com

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu regularnego dostępu do Strony, jego autentykacja zależy wyłącznie od jego Nazwy użytkownika i Hasła. Użytkownik zatem ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę lub uszczerbek poniesiony przez BravoNext lub strony trzecie, wynikający z nieodpowiedniego użycia, utraty, bezprawnego przywłaszczenia przez obce osoby lub zaniedbania tajności powyższych danych. Wszystkie czynności dokonane przy użyciu Nazwy użytkownika i Hasła będą uznane za dokonane przez Użytkownika, do którego one należą.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że BravoNext będzie mieć prawo do posłużenia się, jako dowodami operacji przeprowadzonych przez użytkownika, wszelkimi danymi  obecnymi w jego systemie IT lub pozyskanymi  przez procedury BravoNext przeprowadzane w celu uregulowania dostępu do Strony i Świadczenia Usługi.

2. Opis Usługi

Po poprawnym dokonaniu procedury rejestracji, Użytkownik uzyska prawo dostępu do Usługi BravoNext, która się składa z aktualizacji i wysyłki wiadomości i informacji związanych z podróżami, lotami (tradycyjnymi i low cost) oraz ofertami największych przewoźników, z możliwości korzystania z wyszukiwarki bravofly.pl, zezwalającej na wyszukiwanie informacji o lotach, ofertach linii lotniczych (porównując różne dostępne rozwiązania), oraz z korzystania – za pośrednictwem licencji – z aplikacji internetowej, umożliwiającej Użytkownikowi dokonanie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych bezpośrednio, bez potrzeby osobnego  łączenia się ze stroną linii lotniczej.
 

3. Korzystanie ze Strony - Zakup

Użytkownik może swobodnie korzystać ze Strony i jej funkcji tylko w celach osobistych i niekomercyjnych. Przeprowadzając wyszukiwania i dokonując zakupu, Użytkownik przyznaje i oświadcza, że działa wyłącznie w celach prywatnych.

BravoNext przyznaje użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną, odwołalną (tymczasową, tj. na czas dokonania operacji) licencję na korzystanie z niniejszej aplikacji internetowej w celach wyszukiwania, porównywania  i zakupu biletów lotniczych. Aplikacja ta daje możliwość bezpośredniej przesyłki danych dla rezerwacji bez potrzeby dokonywania innego osobnego połączenia ze stroną dostawcy wybranej usługi.

Użytkownik nie może reprodukować, rozprowadzać, publikować, transmitować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, wyświetlać, dystrybuować, sprzedawać, obejmować licencją, publicznie odtwarzać , przygotowywać prac pochodnych lub w inny sposób wykorzystywać lub użytkować informacji, wiadomości, treści czy jakiejkolwiek innej zawartości, oprogramowania i systemu, otrzymanych produktów lub udostępnionych mu za pośrednictwem Strony i korzystania z Usługi.


W celu korzystania z funkcji Strony, Użytkownik  musi na własną odpowiedzialność i koszt zaopatrzyć się w łącze internetowe u zaufanego dostawcy. BravoNext nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w sprzęcie użytkownika wynikające bezpośrednio lub nie bezpośrednio z łącza internetowego.
 

4. Zasady postępowania

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony i Usługi w celach legalnych i zgodnie z postanowieniami  T&C. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się nie rozsyłać ani nie  rozprzestrzeniać za posrednictwem Strony i jej funkcji zawartości naruszających czyjeś prawa, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, groźnych, obelżywych, agresywnych, nielegalnych, nieprzyzwoitych, napastliwych lub w inny sposób niewłaściwych, a ponadto zobowiązuje się nie korzystać  ze Strony i z jej funkcji  w taki sposób,  aby spowodować uszczerbek i szkodę w wizerunku i reputacji BravoNext.

Poza tym, Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać, rozpowszechniać lub przekazywać  treści o przeznaczeniu komercyjnym (takich jak oferty sprzedaży czy reklama produktów lub usług), treści niechcianych i/lub niezamawianych, które mogą spowodować problemy w funkcjonowaniu Strony i Usługi, lub w użyciu Strony i Usługi przez osoby trzecie.

5. Własność intelektualna

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie informacje, dane, oprogramowania, zawartości, muzyka, dźwięki, zdjęcia i obrazki, filmy i jakiekolwiek inne treści obecne na Stronie („Treść”) są własnością BravoNext i jej licencjodawców.
Poza wspomnianym w punkcie 3 prawem do korzystania z aplikacji, Użytkownik nie ma i nie nabywa żadnego prawa do wspomnianych Treści i/lub do właściwości Strony, z wyjątkiem prawa do korzystania ze Strony zgodnie z postanowieniami T&C.

Użytkownik ma prawo do drukowania i/lub ściągania Treści (łącznie z T&C) tylko i wyłącznie do użytku osobistego.

6. Linki do innych stron internetowych

Strona zawiera linki przekierowujące na inne strony internetowe partnerów handlowych BravoNext i/lub innych stron trzecich. Linki zostają zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i BravoNext nie kontroluje treści tych stron, nie zatwierdza i nie popiera żadnych elementów (treści, reklam, itp.) zamieszczonych na tych stronach, i jednocześnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z zawartością tych stron. Wszelkie działania dokonane przez użytkownika na tych stronach podejmowane są na jego własny koszt i ryzyko.

Zamieszczone na Stronie linki do innych zasobów internetowych nie są równoznaczne  z żadnego rodzaju filiami, spółkami czy współpracą pomiędzy BravoNext i innymi podmiotami - administratorami stron trzecich.

7. Informacje odnośnie privacy oraz przetwarzania danych osobowych

7.1 BravoNext SA, szwajcarska firma wchodzaca w skład lastminute.com group (numer rejestr.: CHE -115.704.228), z siedzibą w Szwajcarii, przy Corso San Gottardo 30 - 6830 Chiasso, (tel. 0041 916 833 339), uznaje znaczenie ochrony prywatności i praw Użytkownika korzystającego ze Strony internetowej oraz z Usługi. Internet jest potencjalnie bardzo potężnym narzędziem do obiegu danych osobowych w związku z czym, zarówno BravoNext jak i inne spółki lastminute.com group, poważnie traktują zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, w celu zapewnienia bezpiecznej, kontrolowanej i poufnej nawigacji.
W przyszłości mogą zostać wprowadzone zmiany do danego Regulaminu, w celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującym prawem, w przypadku jeśli mają miejsce zmiany lub aktualizacje.
Prosimy naszych Użytkowników o dokładne zapoznanie się z Regulaminem jaki przestrzegamy przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych, w celu świadczenia jak najlepszych usług.

7.2 Poniższa informacja zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, opisuje w jaki sposób przebiega zarządzanie i przetwarzanie danych osobowych:
(i) Użytkowników, którzy konsultują i korzystają ze strony internetowej,
(ii) Użytkowników, którzy korzystają z Usługi.
Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, prawidłowych i aktualnych danych osobowych, w celu stworzenia i podtrzymania umów z Właścicielem oraz w celu podejmowania rozsądnych decyzji zakupu wybranych usług turystycznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku dostarczenia nieprawdziwych, nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji Właściciel nie będzie w stanie świadczyć swoich usług.
Na mocy ustawy federalnej z dnia 19 czerwca 1992 r. o ochronie danych (DPA) oraz art. 45 federalnej ustawy o nadzorze firm ubezpieczeniowych (LSA), informujemy użytkownika, że wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez BravoNext w sposób i do celów wymienionych poniżej, zgodnie z ustaleniami LPD i LSA.

7.3 Właścicielem przetwarzania jest BravoNext SA (zwane dalej "BravoNext" lub “Właściciel").

7.4 Dane osobowe Użytkowników są zbierane:
- od Użytkownika za pośrednictwem jego bezpośredniego udziału drogą elektroniczną, wypełniając formularz zapisu na stronie internetowej lub telefonicznie. Dotyczy to danych, takich jak imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, etc., niezbędnych dla wyboru i zakupu lotu, hotelu lub innych usług turystycznych oraz do innych celów określonych w niniejszym regulaminie.
- za pomocą systemów komputerowych i procedur programowych służących do funkcjonowania Strony, w związku z ich oczywistym działaniem, poprzez wykorzystanie protokołów komunikacyjnych Internetu. Informacje te nie są zbierane w celu identyfikacji użytkownika, ale zgodnie ze swoją natury mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie danych przechowywanych przez osoby trzecie, zezwolić na jego identyfikację. Ta kategoria danych zawiera adresy IP lub nazwy domen internetowych używanych przez użytkowników, którzy łączą się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzina przesłania żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd, etc.) i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat witryny i sprawdzić jego prawidłowe funkcjonowanie. Powyższe dane służą do celów wyłącznie statystycznych i anonimowych odnośnie korzystania ze strony oraz w celu jej poprawnej administracji. Dane te mogą też zostać wykorzystane w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw internetowych przeciwko Stronie.
- ze Strony za pomocą plików cookie. Pliki cookies to informacje, często zawierające anonimowy, niepowtarzalny kod identyfikacyjny, który jest wysyłany do przeglądarki przez serwer WWW i zapisywany na dysku twardym użytkownika. Następnie, w przypadku kolejnych wizyt na danej witrynie, te pliki cookies mogą być odczytywane i rozpoznawane przez witrynę, gdyż zostały one zgromadzone podczas wcześniejszych wizyt na danej witrynie. Są one wykorzystywane przede wszystkim w celu umożliwienia działania lub poprawy funkcjonowania witryny, jak również dostarczenia informacji biznesowych i marketingowych właścicielowi danej witryny.

Zgodnie z powiadomieniem o wykorzystaniu plików cookies, które pojawia się na stronie początkowej i w przypadku tej polityki wykorzystania plików cookies, użytkownik wyraża zgodę na to, że podczas przeglądania witryny, wyraźnie zgadza się na wykorzystanie plików cookies, jak opisano powyżej, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik zmienił konfiguracje swojej przeglądarki, aby je zablokować. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do zrozumienia, że użytkownik przegląda witrynę, gdy wykonuje jedną z następujących czynności: zamyka powiadomienie o wykorzystaniu plików cookies na stronie początkowej, przewija stronę, klika dowolny element na danej witrynie itd.

Użytkownik przeglądający witrynę może napotkać pliki cookies instalowane przez właściciela witryny („właściwe pliki cookies”) lub pliki cookies instalowane przez inne podmioty współpracujące w promocji treści i dostarczaniu naszych usług („bezpośrednie pliki cookies stron trzecich”).

Pliki cookies są wykorzystywane w sposób opisany poniżej i do celów opisanych w niniejszym dokumencie:

A. Techniczne pliki cookies:

a. Pliki cookies ściśle niezbędne do funkcjonowania witryny: niezbędne, aby umożliwić przeglądanie witryny i funkcjonowanie różnych opcji. Bez nich nie można korzystać z usług wyszukiwania, porównywania oraz innych usług dostępnych na witrynie.

b. Pliki cookies dostosowanie do użytkownika: używane w celu ułatwienia poruszania się po witrynie, zapisania opcji, które zostały wybrane na witrynie i dostarczenia bardziej spersonalizowanych opcji. W niektórych przypadkach pozwalamy reklamodawcom lub osobom trzecim na umieszczenie plików cookies na naszej witrynie, aby móc dostarczyć spersonalizowane treści i usługi. W każdym przypadku korzystanie z naszej strony oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z tego typu plików cookies. W przypadku zablokowania plików cookies, nie możemy zagwarantować optymalnego funkcjonowania naszej witryny.

c. Pliki cookies slużące do celów statystycznych oraz do pomiaru ruchu: zbierają one informacje na temat wykorzystania witryny, stron, które użytkownicy odwiedzają oraz wszelkich błędów, które mogą wystąpić podczas przegladania. Wykorzystujemy również pliki cookies, aby rozpoznać źródła wizyt na naszej witrynie. Te pliki cookies nie gromadzą informacji, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika. Wszelkie gromadzone informacje są anonimowe i wykorzystywane w celu usprawnienia działania witryny. Z tego względu nasze pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. W określonych przypadkach, niektóre z tych plików są zarządzane w naszym imieniu przez strony trzecie, ale tym podmiotom nie wolno ich wykorzystywać do celów innych, niż wymienione powyżej. Korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację wykorzystania tego typu plików cookie. W przypadku ich zablokowania, nie możemy zagwarantować prawidłowego funkcjonowania naszej witryny.

      GOOGLE ANALYTICS

    
      SEMBOX
     
30 dni

 
B. Pliki cookies wykorzystywane w celach reklamowych i marketingowych
: wykorzystywane do zbierania informacji o użytkowniku w celu wyświetlania reklam na danej witrynie lub witrynach stron trzecich.

 

Zanox
http://zanox.es/gb/about-zanox/privacy/
 30 dni
Criteo
 30 dni
Tradedoubler
 30 dni
 Facebook
 30 dni


C. Społecznościowe pliki cookies
: te pliki cookies pozwalają na udostępnianie naszej witryny i pozwalają na kliknięcia „Lubię to!” na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google + itp.

Okres wykorzystania plików cookies może być różny. W szczególności, istnieją tymczasowe pliki cookies, które są ważne tylko w przypadku jednej sesji wyszukiwania lub przeglądania i znikają, gdy przeglądarka jest zamykana; oraz stałe pliki cookie, które mają zmienny okres wykorzystania. Maksymalny okres wykorzystania plików cookies należących do tej drugiej kategorii wynosi 5 lat.

Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że jeśli pliki cookies nie są włączone na danym urządzeniu, możliwości korzystania z witryny może być ograniczona, a korzystanie z naszych usług i przeglądanie mogą być utrudnione.

Istnieje kilka sposobów na zarządzanie plikami cookies. Zmieniając ustawienia przeglądarki można wyłączyć pliki cookies lub otrzymać ostrzeżenie przed ich zaakceptowaniem. Ponadto, użytkownicy mogą usunąć wszelkie pliki cookies przechowywane w folderze plików cookies w swojej przeglądarce. Każda przeglądarka ma inne procedury dotyczące konfiguracji.

Oto w jaki sposób można zarządzać plikami cookies na najbardziej popularnych przeglądarkach. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat zarządzania plikami cookies na tablecie lub telefonie, prosimy skonsultować instrukcję obsługi lub usługi pomocy online. 

 

 

 

 

 

 • MICROSOFT WINDOWS EXPLORER
 • GOOGLE CHROME
 • MOZILLA FIREFOX
 • APPLE SAFARI
 •  

   

   

   

   

  Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies na innych przeglądarkach, prosimy skonsultować instrukcję obsługi lub usługi pomocy online.

  Pliki cookies stron trzecich nie są zainstalowane przez nas, są one instalowane przez naszych partnerów biznesowych lub strony trzecie podczas odwiedzania tej witryny. Zalecamy zatem, aby użytkownicy skonsultowali witrynę strony trzeciej w celu uzyskania informacji na temat tego, jak instalowane są te pliki cookies i jak się nimi zarządza. Ponadto, zapraszamy użytkowników, aby zapoznali się z następującą stroną: http://www.youronlinechoices.com/es/, gdzie znajdują się przydatne informacje na temat wykorzystania plików cookies oraz środków, jakie można podjąć, aby chronić swoją prywatność w Internecie.
   

  7.5 Przetwarzanie danych osobowych użytkowników będzie się odbywać w sposób ręczny lub elektroniczny, gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność (w związku z celem w jakim zostały przekazane i zgromadzone) a także, zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi do danych, na czas konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

  7.6 Przetwarzanie danych będzie miało miejsce w zarejestrowanych biurach i siedzibach Właściciela, na farmie serwerów lastminute.com group znajdującej się w Haarlem w Holandii oraz na terenie podmiotów, którym dane mogły zostać udostępnione.

  7.7 Poza tym co zostało już określone dla danych nawigacji, dane osobowe podane przez Użytkowników są wykorzystywane do następujących celów:
  A. gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie, w celach tworzenia i zarządzania operacyjnego i administracyjnego kontraktem dotyczącym świadczenia Usługi;
  B. przesyłanie komunikacji za pośrednictwem poczty internetowej, telefonu lub SMS-ów, w zwiazku z przebiegiem nawiązanego stosunku kontraktowego, w tym informacje dotyczące umowy;
  C. spełnienia wymogów przepisów prawnych lub obowiązujących norm;
  D. gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych w celach statystycznych w formie anonimowej i/lub łącznej;
  E. wysyłanie przez Administratora Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komunikacji elektronicznej, w przypadkach dozwolonych przez prawo i przy braku sprzeciwu Użytkownika, materiałów reklamowych związanych z produktami i usługami analogicznymi lub podobnymi do produktów i usług oferowanych w witrynie. W niektórych przypadkach oraz z wyjątkiem rynku włoskiego Administrator Danych może wysyłać Użytkownikowi wspomniane materiały reklamowe w sposób spersonalizowany;
  F. bez uszczerbku dla postanowień powyższej sekcji E. i tylko za uprzednią wyraźnie wyrażoną zgodą Użytkownika, wysyłanie przez Administratora Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, usług pocztowych, SMS-ów lub MMS-ów najlepszych ofert dotyczących produktów i usług będących przedmiotem obrotu prowadzonego przez Administratora Danych, jego partnerów lub współpracowników handlowych, którzy działają w następujących branżach: turystyka i rekreacja, nowe technologie, moda, wyroby dekoracyjne i towary konsumpcyjne, żywność i napoje, finanse, banki, ubezpieczenia, energia, środowisko, komunikacja, media komunikacji masowej, nieruchomości, sektor farmaceutyczny, odzież i tekstylia, kształcenie i szkolenia, energia, publikacje i materiały redakcyjne, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), handel detaliczny, sport, telekomunikacja i usługi w ogóle. W niektórych przypadkach i z wyjątkiem rynku włoskiego Administrator Danych może powiadomić Użytkownika w sposób spersonalizowany o najlepszych dostępnych ofertach, dostosowując je do upodobań i preferencji Użytkownika.

  7.8 Niedostarczenie danych osobowych może skutkować niemożliwością skorzystania przez użytkownika z zamówionej usługi w zakresie celów wyszczególnionych w paragrafach A) i B) artykułu 7.7 oraz niemożliwością dostarczenia usługi przez Właściciela w należny sposób, zgodny ze zobowiązaniami umownymi wynikającymi z ogólnych warunków handlowych. Przetwarzanie takich danych do celów wyszczególnionych w paragrafach A), B), C), D) i E) wspomnianego powyżej paragrafu 7.7 nie wymaga uzyskania zgody zainteresowanej strony. Wykorzystanie danych do celów wyszczególnionych w paragrafie F) artykułu 7.7 jest opcjonalne. Przetwarzanie takich danych do celów wyszczególnionych w tym paragrafie wymaga zgody zainteresowanej strony. Niedostarczenie danych, bądź brak wyrażenia zgody oznacza, że zgodnie z przepisem paragrafu E), firma pozostająca w stosunku zależności i połączona z BravoNext nie może wysyłać użytkownikowi komercyjnych ofert wymienionych w paragrafie F) artykułu 7.7.

  7.9 Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia, że dane osobowe, które zostaną mu przekazane nie będą ujawniane, i będą traktowane w sposób mający na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa i poufności oraz uniemożliwienie nieautoryzowanego dostępowu do danych. Dane osobowe i inne informacje dostarczone przez Użytkownika mogą zostać ujawnione dla celów określonych powyżej, następującym kategoriom podmiotów:
  - pracownikom i/lub współpracownikom, świadczącym Właścicielowi usługi związane z doradztwem i asystencją w zakresie Administracji, Produktu, Prawa, Obsługi klienta, Systemów informatycznych, jak również osobom odpowiedzialnym za utrzymanie sieci korporacyjnej oraz sprzętu i oprogramowania w użyciu;
  - liniom lotniczym, hotelom, firmom wynajmującym samochody, firmom ubezpieczeniowym, operatorom turystycznym i wszystkim innym stronom, którym przekazanie danych okaże się konieczne dla realizacji umowy. Prosimy pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych krajach, linie lotnicze są zobowiązane do umożliwienia organom celnym i straży granicznej dostępu do danych osobowych pasażerów ich lotów. W związku z tym, informacje, zebrane przez BravoNext, na temat użytkownika i jego podróży, mogą zostać przekazane właściwym organom kraju, którego dotyczy rozkład podróży, jeśli jest to wymagane przez normy panujące w sektorze.
  - podmioty uprawnione do dostępu do danych przez prawo lub postanowienia władz;
  - podmioty oddelegowane i/lub wykonujące zlecenia Właścicieli dotyczące przeprowadzania czynności związanych ze świadczeniem Usługi.
  Wniosek o otrzymanie imiennej listy osób, którym dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione, należy przesłać na adres: BravoNext privacy@lastminutegroup.com.

  7.10 Każdy Użytkownik ma prawo, na podstawie pisemnego wniosku do właściciela, do: (i) uzyskania od Właściciela potwierdzenia istnienia jego danych osobowych, (ii) otrzymania informacji odnośnie źródła danych, celów i metod ich przetwarzania, jak i logiki stosowanej przy przetwarzaniu danych za pomocą metod elektronicznych, (iii) zapoznania się z tożsamością Właściciela i osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, jeżeli taka została powołana, (iv) uzyskania informacji odnośnie podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane, lub którzy mogą mieć do nich dostęp jak pełnomocnicy, zarządcy lub agenci, (v) do anulacji, wprowadzenia zmian w formie anonimowej lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, jak i aktualizacji, sprostowania lub, jeżeli może to interesować, integracji danych oraz (vi) do otrzymania oświadczenia, że czynności, o których mowa w pkt (v) powyżej, zostały zgłoszone, również w odniesieniu do ich treści, podmiotom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechniane, o ile operacja ta nie okaże się niemożliwa lub nie wiąże się z wykorzystaniem środków nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa, (vii) sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w całości lub w części) z przyczyn uzasadnionych (viii) niewyrażenia zgody na wykorzystywanie danych do wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej, czy też do przeprowadzania badań rynkowych lub komunikacji handlowej. Wnioski należy kierować do BravoNext SA na privacy@lastminutegroup.com.
  Użytkownik ma również prawo do korekcji jakichkolwiek błędnych lub nieścisłych danych osobowych oraz do ich usunięcia w zakresie przewidzianym przez prawo, na wyrażony pisemnie wniosek dostarczony za pomocą poczty elektronicznej. Ponadto, aby powstrzymać otrzymywanie ofert komercyjnych i promocyjnych wysyłanych przez e-mail od Właściciela, jak również w celu wykonania uprawnień wspomnianych powyżej, użytkownik może skorzystać z prostej procedury aktywowanej poprzez link „anuluj subskrypcję” dostępny we wszystkich komunikatach komercyjnych wysyłanych przez Właściciela.

  8. Wybór stosowanego prawa i wyłączna jurysdykcja

  T&C  i  relacje pomiędzy Użytkownikiem a BravoNext, podlegają, na tyle na ile zezwala na to stosowane prawo,  prawu Szwajcarii, i o ile zezwalają na to międzynarodowe porozumienia, strony ustalają, że w przypadku jakichkolwiek kontrowersji, jakie mogą zaistnieć pomiędzy nimi w związku z powyższymi warunkami i z powstałymi pomiędzy nimi relacjami, będą podlegać jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby BravoNext. BravoNext rezerwuje sobie prawo do pozwania Użytkownika przed sądem właściwym dla miejsca jego zamieszkania.

  Terminy i warunki

  » Privacy